Jméno   
Heslo   

Povinné předškolní vzděláváníZákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání. ( §34a, odst.2 ŠZ) Pokud nepřihlásí zákonný zástupce dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle §182a školského zákona.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, pokud se zákonný zástupce nerozhodl pro jinou mateřskou školu nebo pro individuální vzdělávání dítěte. (§34a odst.2 ŠZ)

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech nejméně 4 hodiny v časovém rozpětí od 8 do 12 hodin.

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin. Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu školy, v níž je vzděláváno.

Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo řádně do mateřské školy. Zanedbává-li zákonný zástupce péči o povinné předškolní vzdělávání dítěte, dopustí se tím přestupku podle §182a ŠZ.

 

 Podmínky pro uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání

a) předem známá absence

Zákonní zástupci doloží svým podpisem žádost o uvolnění z povinného předškolního vzdělávání. Omluvenku dítěte vyřídí zápisem v „Omluvném sešitu“ ve třídě u paní učitelky. Omluvenka bude obsahovat:

  • jméno dítěte
  • časový rozsah
  • oznámení skutečnosti, které odůvodňují uvolnění dítěte
  • podpis rodičů

 b) nenadálá absence

 Nepřítomné dítě omlouvá zákonný zástupce dítěte telefonicky v den začátku absence nejdéle do 7.30 hodin. Při návratu do mateřské školy vyplní důvod absence do omluvného sešitu.

 

Třídní učitel eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence informuje učitelka ředitelku školy, která informace vyhodnocuje. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti ověřuje věrohodnost.

Neomluvenou absenci řeší ředitelka školy pohovorem, na který je zákonný zástupce pozván doporučujícím dopisem. Při pokračování absence zašle ředitelka školy oznámení orgánu sociálně právní ochrany dětí. ( §34a, odst.4 ŠZ)
Individuální vzdělávání dítěte

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. ( §34a, odst.4, ŠZ)

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:

-          jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince

     místo pobytu dítěte,

-          uvedení období, ve kterém bude dítě individuálně vzděláváno,

-          důvody pro individuální vzdělávání dítěte ( §34b, odst.2, ŠZ),

-          jméno, příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu.

 

Ředitelka mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě individuálně vzděláváno. ( §34b, odst.3) Tyto oblasti vychází ze školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Ředitel mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte:

Způsob a místo ověření: třída mateřské školy

Termín ověření:   27.11.2018

Náhradní termín: 13.12.2018

 

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. ( § 34b, odst.4)

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. ( § 34b, odst.7)

MŠ Nelahozeves, školka Nelahozeves

Created by © 2011 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro mateřské školky a školy